Vedtægter for Skanderborg Musikklub 2010

 

§ 1. Navn og hjemsted

Stk. 1 Foreningens navn er Skanderborg Musikklub
Stk. 2 Foreningens hjemsted er Adelgade 100, 8660 Skanderborg. Foreningens kontaktperson er Jacob Molberg (Tlf.: 22218152 )

§ 2. Formål

Det er musikklubbens mål at skabe rammer for alle i Skanderborg der kan dyrke musik i selvstyrende grupper.
Samtidigt skal musikklubben danne rammen om forskellige aktiviteter til fremme af musikudøvelse, såsom hjælp til optræden, kurser og koncert/koncertturne.

§ 3. Medlemskreds

Stk. 1 I foreningen optages alle der vil arbejde for foreningens formål.
Stk. 2 Indmeldelse sker via foreningens database ved henvendelse til formanden eller kasseren. Medlemskabet er først gyldigt når medlemmet har betalt et, af generalforsamlingen fastsat, kontingent for den første måned.
Stk. 3 Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til den kontingentansvarlige i bestyrelsen med virkning fra udgangen af en måned. Der betales kontingent for den måned, der udmeldes i.
Stk. 4 Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet betales forud for hver måned. Betales kontingentet ikke i en måned sendes en rykker med et, af generalforsamlingen fastsat, gebyr pr. d. 20. i den måned kontingentet udeblev. En ny rykker tilsendes én måned efter den første rykker, og betales kontingentet stadig ikke ekskluderes medlemmet fra klubben.

§ 4. Generalforsamlingen

Stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af april måned. Indkaldes med mindst tre ugers varsel med angivelse af dagsorden ved brev til alle medlemmer og annonceres i den lokale dagspresse.
Stk. 3 Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Stk. 4 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

  • Valg af stemmetællere
  • Valg af dirigent
  • Formandens beretning
  • Regnskabsaflæggelse og godkendelse af budget
  • Behandling af indkommende forslag
  • Fastlæggelse af kontingent og rykkergebyrer
  • Valg af bestyrelse og 2 suppleanter
  • Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

Stk. 5 Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest en måned forud for udgangen af den måned hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes.
Stk. 6 Generalforsamlingen ledes af en dirigent der ikke må være medlem af bestyrelsen.
Stk. 7 Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages der altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.
Stk. 8 Klubbens vedtægter skal være tilgængelige på generalforsamlingen og dirigenten bekendt.

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kendskab.
Stk. 2 Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

§ 6. Foreningens daglige ledelse

Stk. 1 Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen på 5 medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en 1-årig periode.
Stk. 2 Ønske om valg/genvalg til bestyrelsen skal skriftligt meddeles formanden den ordinære generalforsamling skal afholdes.
Stk. 3 Til den nye bestyrelse vælger generalforsamlingen først - for så vidt muligt - mindst 1 medlem fra den afgående bestyrelse. Der vælges 2 suppleanter blandt resten af foreningens valgbare medlemmer. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.
Stk. 4 Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger formand, næstformand, kasserer. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.
Stk. 5 Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.
Stk. 6 Formanden - og i hans fravær næstformanden - indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det over for formanden.
Stk. 7 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 bestyrelses­medlemmer er til stede.

§ 7. Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1 Foreningens regnskabsår følger generalforsamlingen.
Stk. 2 Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab.
Stk. 3 Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.
Stk. 4 Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer. Revisorerne og revisorsuppleanten må ikke være medlemmer af bestyrelsen.

§ 8. Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1 Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et bestyrelsesmedlem.
Stk. 2 Foreningen kan ikke optage lån under nogen omstændigheder.
Stk. 3 Der påhviler sig ikke foreningens medlemmer nogen form for personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 9. Vedtægtsændringer

Stk. 1 Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen
Stk. 2 Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på. 


§ 10. Opløsning

Stk. 1 Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.
Stk. 2 Ved opløsning fordeles foreningens aktiver mellem medlemmerne efter den opløsende generalforsamlings nærmere bestemmelser.

­